,, Slovensko bez násilia páchaného na ženách"

,,Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

„Supported by a grant from Norway“
​„Co - financed by the State Budget of the Slovak Republic“

Číslo programu: SK09    číslo projektu: DGV02002      číslo zmluvy: 1015/2015
Predpokladaná dĺžka realizácie aktivít projektu: od 27.8.2015 do 30.4.2017
Názov programovej oblasti:     Domáce a rodovo podmienené násilie
Cieľ (ciele) Projektu:                    Znížené rodovo podmienené násilie
Financovanie projektu:              Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky

Celkové náklady projektu:                              525 605  Eur

Výška projektového grantu:                            473 045 Eur
Rozpočet W.I.S., o.z. v projekte:                    126 258 Eur         
Celkové spolufinancovanie :                             52 560 Eur
Názov konečného prijímateľa: 
MyMamy, o.z. 
Partneri projektu: 
Centrum Slniečko, n.o., Women Institute Slovakia o.z., PRERAG, obec Medzany 
a nórsky partner Norasenteret
                                                                             
Zámer projektu:
Projekt nadväzuje na rovnakú snahu partnerov zabezpečiť na území, v ktorom pôsobia, komplexný medzisektorový prístup k riešeniu a eliminácii násilia páchaného na ženách. Už dnes jednotlivý partneri zabezpečujú časť týkajúcu sa špecializovaných sociálnych služieb, ktoré zahŕňajú okrem pobytových služieb krízové, sociálne, právne, psychologické, pedagogické, pracovné a výchovné poradenstvo a zároveň sa podieľať na komplexe činností spojených so zvyšovaním povedomia širokej verejnosti k téme rodovo podmieneného násilia a rizík, ktoré tento sociálno-patologický jav so sebou prináša.

Spolupráca týchto centier s podporou PR, ktorú zabezpečuje agentúra PRERAG, prispeje k zvýšeniu bezpečnosti klientok, k zvýšeniu odborných kompetencií pracovníčok a vďaka mediálnej kampani aj k zlepšeniu informovanosti širokej verejnosti, ale aj relevantných médií a inštitúcií o tejto problematike. Súčasný stav totiž považujeme za nedostatočný, čo sa nám potvrdilo aj v čase príprav a začiatkov realizácie projektu Bezpečného ženského domu u nás v Prešove, ale čiastočne aj v Nitre. V oboch mestách sa vyskytli hlasy, vyjadrujúce nepochopenie témy rodovo podmieneného násilia.
 
Spolupráca zapojených centier na tomto projekte by mala okrem zdieľania know-how zabezpečiť aj udržateľnosť poradenských a konzultačných služieb pre našu klientelu vo všetkých troch organizáciách.
 
Ciele a aktivity projektu:
Základným cieľom projektu je zníženie rodovo podmieného násilia a to podporou existujúcich alebo spustením nových služieb špecificky pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti.
Zvýšiť by sa mala i informovanosť širokej veronosti o téme násilia páchaného na ženách a deťoch. Okrem zapájania do bežného diania poskytovaním rozhovorov, účasťou v diskusiách, sú naplánované aj dve zaujímavé aktivity.  Prvou je autorské divadelné predstavenie “Samodiva”. V ňom sa prepletú skutočne osudy niekoľkých žien – samoživiteliek.  Divadelné predstavenie je naplánované v spolupráci s Centrom experimentálneho divadla v Brne.
Druhou aktivitou bude podujatie “Beh na vysokých opätkoch”, aktivita, ktorá je plánovaná pre mestá Prešov, Liptovský Mikuláš i Nitra, mestá v ktorých pôsobia partneri projektu.
 
Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie:
,,Spoluprácou k spoločným hodnotám." – “Cooperation with common values”
„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.“– “A home must by a safe place for everybody”
www.eeagrants.sk                                                                             www.norwaygrants.sk

 

 AKTIVITY PROJEKTU

 

Stretnutie partnerov, Liptovský Mikuláš, 15. augusta 2016

 

Publikácie vydané v rámci projektu:

 

Na jednej lodi? - Pracovné listy pre dievčatá

 

Na jednej lodi? - Pracovné listy pre chlapcov

 

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky

 

 Viac informácií na : http://mymamy.sk/obsah/122/slovensko_bez_nasilia_pachaneho_na_zenach/

 

Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie:

“Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých” – “A home must by a safe place for everybody”

“Spoluprácou k spoločným hodnotám” – “Cooperation with common values”

www.eeagrants.sk , www.norwaygrants.sk