Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich deti v regióne Liptova


,,Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
 
Číslo programu: SK09    Číslo projektu: DGV01009      Číslo zmluvy: 905/2014

Programová oblasť:    Domáce a rodovo podmienené násilie

Projektový grant: 118 540,465 Eur

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov: 13 171,16 Eur

Celkové oprávnené výdavky Projektu:  131 711,62 Eur

Predpokladaná dĺžka realizácie aktivít projektu: od 7.8.2014 do 30.04.2017

Cieľ projektu: Zníženie rodovo podmienené násilie

Opatrenie: Vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti - poradenské centrá

Financovanie projektu: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky v pomere 85%:15%

Počet partnerov: 
1 – Centrum Slniečko, n.o.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

 Hlavným cieľom projektu bolo v okrese Liptovský Mikuláš zriadenie poradenského centra, ktoré by poskytovalo špecializované poradenstvo a podporu ženám zažívajúcim násilie. S tým hlavným cieľom súvisia aj ďalšie čiastkové ciele, ako napr. osvetové kampane, za účelom zvýšenia informovanosti širokej verejnosti o násilí páchanom na ženách a zároveň propagovať princípy rodovej rovnosti. Osobitnou črtou tohto projektu je dôraz na prácu s marginalizovanými skupinami ako sú rómske ženy a ich deti.

 

FÁZY REALIZÁCIE PROJEKTU

  • vytvorenie špecializovaného poradenského centra v okrese Liptovský Mikuláš
  • odborné školenia pre zamestnancov poradenského centra
  • získanie akreditácie podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
  • informačná kampaň za účelom propagácie novo vytvorených služieb (krízová linka)
  • rozvoj terénnej práce zameranej na rómsku komunitu

 

 INDIKÁTORY VÝSTUPOV A VÝSLEDKOV PROJEKTU

Indikátory výstupov projektu

Počet novo vzniknutých poradenských centier:1

Počet prípadov poskytnutia poradenstva ženám- obetiam násilia na ženách  za obdobie jedného roka: 250

 

Indikátory výsledkov projektu

Počet akreditovaných služieb: 1

Počet vyškolených pracovníkov: 8

Počet vytvorených služieb: 2

Celkový počet poskytnutých konzultácií na mobilnej krízovej linke: 300

Počet poskytnutých konzultácií v rómskom jazyku: 150

 

AKTIVITY PROJEKTU

 

Kampaň 2015 ,,Domáce násilie ubližuje všetkým"

Začiatkom roka 2015 sme zahájili osvetovú kampaň s názvom ,,Domáce násilie ubližuje všetkým". Cieľom tejto kampane bolo upozorniť širokú verejnosť na problematiku domáceho násilia ako aj na skutočnosť, že v regióne Liptova vzniklo prvé poradenské centrum, ktoré bezplatne poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia, ženám a matkám s deťmi, bez rozdielu veku, rasy alebo vierovyznania. V rámci tejto kampane sme uskutočnili viaceré akcie ako napr. Haloween pre matky s deťmi, súťaž o najlepší plagát s tématikou odsúdenie  prevencia domáceho násilia na stredných školách v regióne, či roznášanie letákov a vylepovanie plagátov na verejných priestoroch, obecných úradoch a v ordináciách lekárov a zdravotných centrách. 

Halloween 2015

Kampaň  2016 ,,Bez násilia"

Dňa 16.6.2016 počas Stoličných dní mesta Liptovský Mikuláš sme usporiadali akciu zameranú na zvýšenie informovanosti verejnosti o rodovej rovnosti a nulovej tolerancii násilia ako aj o činnosti našej organizácie. Dobrovoľníčky nám pomáhali s rozdávaním bálonov, žetónov  s logom a číslom našej krízovej linky vrátane informačného materiálu o WIS a rodovo podmienenom násilí.  Jedným z naších cieľov je robiť deti štastné a aj to bol dôvod na to aby sme na ne v rámci našej kampane mysleli a mohli vyčarovať úsmev aj na ich tváričkách. A práve o tie sa postarali zábavne hry a sútaže, sladké odmeny a drobnosti. Veľké ďakuje patrí hercovi činohry spišského divadla Albínovi Méduzovi, ktorý v rámci dobrovoľníctva viedol celé zábavne podujatie pre deti v kostýme klauna.

 

 

 

 


Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie:

,,Spoluprácou k spoločným hodnotám" – ,,Cooperation with common values”
„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“– ,,A home must by a safe place for everybody”

www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

www.eeagrants.org 

www.norwaygrants.org